Live Flight Track Log (JAL309) - Related Links

 ProgramadoEstimadoRealPromedio semanal
Remolque (Puerta 9)09:25AM JST 09:25AM JST 09:25AM JST N/A
Despegue de RJTT09:25AM JST 09:25AM JST 09:40AM JST 09:32AM JST
Aterrizando en RJFF11:05AM JST 10:53AM JST 11:03AM JST 11:21AM JST
Puerta de llegada (Terminal I)11:15AM JST 11:03AM JST 11:08AM JST N/A