Live Flight Track Log (HAL306) - Related Links

 ProgramadoEstimadoRealPromedio semanal
Remolque (Terminal Z)07:54AM HST 07:48AM HST N/A
Despegue de PHNL07:54AM HST 07:59AM HST 07:55AM HST 07:53AM HST
Aterrizando en PHOG08:18AM HST 08:19AM HST 08:16AM HST 08:15AM HST
Puerta de llegada 08:30AM HST 08:22AM HST 08:24AM HST N/A